Regulamin serwisu

 

1. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

Zamieszczanie ogłoszeń na platformie Caresenior24 jest bezpłatne.


Korzystanie z platformy i zamieszczanie ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją aktualnego Regulaminu.
Użytkownik zamieszczając ogłoszenia podaje dobrowolnie do wiadomości publicznej informacje typu: adresy, numery telefonu, dane osobowe i jest świadomy faktu, iż będą one dostępne dla innych Użytkowników internetu oraz niniejszym wyraża na to zgodę. Ogłoszenia mogą również być indeksowane przez wyszukiwarki, na co również Użytkownik wyraża zgodę.


Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
- wprowadzają w błąd
- zawierają treści powszechnie uznawane za lubieżne, prowokacyjne, obraźliwe, wulgarne, naruszają zasady dobrego wychowania i moralności
- zawierają nazwy i reklamy stron www i konkurencyjnych stron internetowych
- naruszają w jakikolwiek sposób przepisy prawa lub naruszają dobra osób trzecich
- nie zawierają nazwy pracodawcy / zleceniodawcy i miejsca pracy
- dotyczą produktów i usług nie związanych z tematyką platformy Betreuerin.pl.


Administrator platformy ma prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia lub jego dalszego publikowania bez podania przyczyn.                                                                                          

 

2. OBOWIĄZYWANIE I OKREŚLENIE POJĘĆ
 
Regulamin interaktywnej platformy komunikacyjnej Caresenior24 został napisany według prawa polskiego i określa zasady funkcjonowania platformy oraz obowiązki, prawa jej Użytkowników i Administratora oraz zakres odpowiedzialności Administratora.


Każdy rejestrujący się na platformie akceptuje niniejszy Regulamin i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
Platforma Caresenior24 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania powodów. Użytkownik zostanie poinformowany natychmiast przez opublikowanie tekstu Regulaminu na platformie, z zastrzeżeniem, iż wszelkie usługi aktywowane przed wejściem w życie nowego / zmienionego Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych warunkach.


Warunkiem korzystania z platformy jest akceptacja Regulaminu w całości, z ewentualnymi późniejszymi zmianami.Interaktywna platforma komunikacyjna - portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym tej strony  oferujący usługi drogą elektroniczną dotyczące opieki, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń oraz profili.
Użytkownik - firma, bądź osoba prywatna (pełnoletnia, ukończone 18 lat) korzystająca z portalu.
Administrator - Caresenior24 portal udostępniający zasoby i świadczący usługi drogą elektroniczną. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika konto, utworzone po uprzednim zarejestrowaniu się, gdzie znajdują się dane Użytkownika, które udostępnił dobrowolnie, akceptując postanowienia Regulaminu i którymi może zarządzać.

Baza Użytkowników - baza danych, zdjęć oraz innych dokumentów udostępniona za zgodą Użytkownika i przetwarzana przez platformę na zasadach określonych w tym Regulaminie na potrzeby świadczonych usług.
Ogłoszenie ? treść zamieszczona na platformie tego portalu mogąca zawierać zdjęcia, loga, inne dane, opublikowana przez Użytkownika dobrowolnie i podlegające zmianom.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG

Świadczenie usług rozpoczyna się po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu portalu.

Użytkownik oświadcza że:
- podane przez niego w formularzu dane oraz załączone dokumenty są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz że zostały zamieszczone na platformie dobrowolnie.
- zapoznał się z Regulaminem portalu, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- podane dane nie naruszają praw osób trzecich.
- wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby związane z funkcjonowaniem platformy.  Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż platforma Caresenior24 może wezwać Użytkownika do potwierdzenia danych zawartych w formularzu.
- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Platforma Caresenior24 zastrzega sobie:
-  prawo do przejściowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług ze względu na problemy techniczne lub inne.
- prawo zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, kiedy to dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
- prawo do wysyłania na podany przez Użytkownika mail informacji dotyczących funkcjonowania platformy.
- prawo do zablokowania dostępu Użytkownikom zamieszczającym treści nielegalne lub gorszące.
- prawo do ujawnienia danych Użytkownika na żądanie odpowiednich władz.
- prawo do oferowania usług odpłatnych.

 

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zamieszczanie treści, publikowanie ogłoszeń, publikowanie profili oraz korzystanie z zasobów platformy Caresenior24 jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
Platforma Caresenior24 nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników dane, treści, dokumenty,  działania Użytkowników i osób trzecich oraz  za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodne z celem platformy.
Wszelkie treści, dane zamieszczane przez Użytkowników nie są weryfikowane przez Caresenior24 pod względem rzetelności i ich zgodności z prawem.

Caresenior24 nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność oraz prawdziwość publikowanych ofert. Odpowiedzialność za dane, treści, dokumenty oraz działania ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

Rejestrując się na platformie Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, dz. u. nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. nr 144, poz. 1204 ze zmianami).5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez Caresenior24 będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Caresenior24 tj. 51399 Burscheid.
Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: service@ Caresenior24.de Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.


Copyright © caresenior24.de 2015. All rights reserved.